Skoči do sadržaja
Procena i likvidacija šteta
Prijava osiguranog slučaja - osiguranje života

Prijavu štete po polisama osiguranja života moguće je izvršiti dostavljanjem popunjenog i potpisanog obrasca i neophodne dokumentacije na sledeći način:


• putem e-maila: stete@grawe.rs 
   (obrazac i spisak dokumentacije možete preuzeti dole)
• putem pošte, na adresu Bulevar Mihaila Pupina 115D, 11070 Novi Beograd, Odeljenje za procenu i likvidaciju šteta
• lično, dolaskom u poslovnice GRAWE osiguranja a.d.o. 

Više informacija u vezi sa prijavom štete možete dobiti pozivom Servisa za klijente na broj telefona: 011/2092-692

 

Isplata osigurane sume za slučaj doživljenja

Istek ugovora o osiguranju, predstavlja datum koji korisnik treba da doživi da bi stekao pravo na isplatu ugovorene naknade. Korisnik osiguranja je u obavezi da dostavi:

 1. Fotokopija lične karte korisnika;
 2. Fotokopija računa korisnika;
 3. Popunjen i potpisan obrazac u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (obrazac broj 5 ili 6 i 7).

 

Prijavu smrtnog slučaja

Ukoliko nastupi osigurani slučaj, smrt osiguranika, korisnik osiguranja je u obavezi da dostavi:

 1. Popunjena prijava smrtnog slučaja- popunjava i potpisuje korisnik osiguranja;
 2. Fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih;
 3. Fotokopija potvrde o smrt ili otpusna lista;
 4. Fotokopija lične karte osiguranika;
 5. Medicinska dokumentacija  i Zdravstveni karton (fotokopija overena od strane zdravstvene ustanove);
 6. Fotokopija obdukcionog nalaza;
 7. Fotokopija policijskog izveštaja (ukoliko je smrt nastupila kao posledica nesrećnog slučaja);
 8. Sva ostala dokumentacija vezana za osigurani slučaj na zahtev Grawe osiguranja;
 9. Fotokopija lične karte korisnika;
 10. Fotokopija računa korisnika;
 11. Popunjen i potpisan obrazac u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (obrazac broj 5 ili 6 i 7).

 

Prijava teške bolesti

Ukoliko nastupi osigurani slučaj, nastanak jedne od teških bolesti, korisnik osiguranja je u obavezi da dostavi:

 1. Popunjena prijava GRAWE Elite – popunjava i potpisuje korisnik;
 2. Medicinska dokumentacija  o toku lečenja  i Zdravstveni karton (fotokopija overena od strane zdravstvene ustanove);
 3. Sva ostala dokumentacija vezana za osigurani slučaj na zahtev GRAWE osiguranja;
 4. Fotokopija lične karte korisnika;
 5. Fotokopija računa korisnika;
 6. Popunjen i potpisan obrazac u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (obrazac broj 5 ili 6 i 7).       

 

Prijava nesrećnog slučaja

Za prijavu štete po osnovu dopunskog osiguranja, neophodno je dostaviti :

 1. Popunjena prijava nezgode;
 2. Fotokopija medicinske dokumentacije (od početka lečenja, tok i nakon završenog lečenja);
 3. Sva ostala dokumentacija vezana za nastanak osiguranog slučaja na zahtev GRAWE osiguranja;
 4. Fotokopija lične karte;
 5. Fotokopija računa za isplatu.
tj. osiguranje vozila, konsultant